Mydriatics

MIDROPS PLUS ® Eye Drops

Tropicamide I.P 0.8% w/v
Phenylephrine Hydrochloride I.P 5.0% w/v
Benzalkonium Chloride Solution I.P 0.02% v/v
In sterile aqueous vehicle.  

MIDROPS  Eye Drops

Tropicamide I.P 1.0% w/v
Benzalkonium Chloride Solution I.P 0.02% v/v
In sterile aqueous vehicle. Replica Fendi Handbags